Om oss

Psykologpraktik AB bildades 1991 och vi har mottagningar i Stockholm, Uppsala och Vimmerby.

Vi tar emot patienter via landstinget, kommuner, företagshälsovård och privat.   


Kerstin Hellström - Dr. Med. Sci, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. 

Verksam som psykolog / psykoterapeut sedan 1985.

Specialist inom klinisk psykologi samt är utbildad handledare.

Doktorerade 1996 vid Uppsala Universitet med avhandlingen "Brief Cognitive Behavioral Treatment In Specific Phobias".

Även medverkat i forskningsprojekt om behandling för social fobi, agorafobi samt fobier hos barn. 

Författare till böckerna "Fobier" samt "Rädd Räddare Ångest".

Tar emot patienter i Stockholm och Vimmerby.

kerstin.hellstrom@psykologpraktik.seRobert Lindwall
- Leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Verksamhetschef.

Specialiserad på flygfobibehandling och har flygcertifikat A+I.

Medverkat bl.a. i forskningsprojekt om behandling för social fobi samt specifika fobier.

Tar emot patienter i Stockholm och Uppsala.

robert.lindwall@psykologpraktik.se
Företagsuppgifter

Organisationsnummer: 556412-6026

Företaget innehar F-skattsedel

Bankgiro: 5306-3988

Tider kan bokas via telefon, e-mail eller kontaktformulär på hemsidan.
Uteblivet besök faktureras om ej återbud meddelats senast 24 timmar innan överenskommen tid.

Information om GDPR

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM PSYKOLOGPAKTIK AB Lindwall & Hellström.

 

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

 

Denna information syftar till att förklara hur PSYKOLOGPRAKTIK AB, Lindwall & Hellström hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Kerstin Hellström eller Robert Lindwall.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

PSYKOLOGPRAKTIK AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till PSYKOLOGPRAKTIK AB är

Adress: Kungsträdgårdsgatan 12, 112 47 Stockholm Telefon: 08 24 29 23 E-post: info@psykologpraktik.se

 

ÅNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

PSYKOLOGPRAKTIK AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

 

Den rättsliga grund som PSYKOLOGPRAKTIK AB har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, d.v.s. en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer/legitimerade psykoterapeuter är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bl.a. Patientdatalagen). PSYKOLOGPRAKTIK AB´s verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

 

LAGRINGSTID

PSYKOLOGPRAKTIK AB kommer att radera dina patientuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast 10 år efter den senast gjorda journalanteckningen.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt i vissa fall invända mot behandling. Information om detta finner du i Patientdatalagen.

 

MOTTAGARE AV UPPGIFTER

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av PSYKOLOGPRAKTIK AB. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I vissa fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna uppgifter. Det kan gälla andra vårdgivare – om du flyttar till ett annat landsting och ska få fortsatt vård där – eller remitterande enhet.

 

RÄTTEN TILL KLAGOMÅL

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande PSYKOLOGPRAKTIK AB´s behandling av dina personuppgifter.

 

UPPGIFTER SOM KRÅVS ENLIGT LAG

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som görs, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar..

 

FÖRDJUPAD INFORMATION OM BESTÄMMELSER OM HUR PERSONUPPGIFTER SKA HANTERAS FINNER DU bla. i Patientdatalagen (Svensk författningssamling 2008:355), Handbok vid tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och  behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården och i Dataskyddsforordningen.

 

Stockholm
John Ericssonsgatan 11 
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala
☎ 08 24 29 23
Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10Stockholm
John Ericssonsgatan 11
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala

☎ 08 24 29 23


Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10

© 1998-2014 Psykologpraktik AB